აქცია ტყავის ნაწარმზე -30%

წესები & პირობები

წესები და პირობები

შესავალი

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს „დანნა“-ს (შემდგომში „დანნა“ ან danna.ge) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ danna.ge ვებ-გვერდის გამოყენებას. danna.ge-ს ვებ-გვერდი ან/და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები, მათ შორის დანნა - ს მიერ მერჩანტებისა დამომხმარებლების მისამართით განხორციელებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია შემოთავაზებულ მომსახურებებთან დაკავშირებით, შემდგომში ერთობლივად წოდებულია, როგორც danna.ge-ს პლატფორმა.

პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც დანნა თქვენგან ან მესამე პირებისგან მოიპოვებს მუშავდება წინამდებარე წესებში განსაზღვრული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

danna.ge-ს გამოყენების წესებსა და პირობებზე თანხმობით, თქვენ ასევე ეთანხმებით danna.ge-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

danna.ge-ს გამოყენების წესებსა და პირობებზე თანხმობით, თქვენ ასევე ეთანხმებით danna.ge-ს ნივთის დაბრუნების პოლიტიკას

ვინაიდან მომხმარებელსა და მერჩანტს აქვთ სურვილი, გახსნან danna.ge-ს მიერ ოპერირებად პლატფორმაზე პირადი ანგარიში რათა, შესაბამისად, მომხმარებელმა პლატფორმის მეშვეობით შეიძინოს, ხოლო მერჩანტმა მოახდინოს საკუთარი პროდუქციის რეალიზაცია, დანნა, მომხმარებელი და მერჩანტი თანხმდებიან, დადონ ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მოხდება მომხმარებელისა და მერჩანტის მიერ ანგარიშის გახსნა, გამოყენება, danna.ge-ს მიერ მის პლატფორმაზე განთავსებული პროდუქციის  გაყიდვა და მომხმარებელისთვის მიწოდება, მომხმარებელის მიერ საფასურის გადახდა, მერჩანტის ანაზღაურება, პლატფორმის საშუალებით განხორციელებული გაყიდვებიდან საკომისიოს დაანგარიშება და ანაზღაურების წესი, ასევე ანგარიშის დახურვა.

გთხოვთ, ვებ-გვერდის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე გამოყენების წესებს.

ყველა მომხმარებელი და მერჩანტი, რომელსაც სურს danna.ge-ს პლატფორმით სარგებლობა, ვალდებულია დაეთანხმოს და დაიცვას ქვემოთ მოყვანილი წესები და პირობები. danna.ge-ს ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ამ პირობებში მომხმარებელისა და მერჩანტის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე.

1.  ტერმინთა განმარტება

1.1.  წინამდებარე პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს და განმარტებებს აქვთ ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ დოკუმენტის კონტექსტიდან აშკარად სხვა რამ არ გამომდინარეობს:

1.1.1.  ანგარიში - ნიშნავს მომხმარებელის ან მერჩანტის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრირებულ ანგარიშს;

1.1.2.  ავტორიზაცია - ნიშნავს მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშზე წვდომას და მოიცავს  წინამდებარე წესების დაპირობების მე-6 მუხლით განსაზღვრულ ნებისმიერ ქმედებას;

1.1.3.  გამოყენების წესები - ნიშნავს წინამდებარე წესებს, ნებისმიერ სხვა წესთან ან/და პირობასთან ერთად, რომელსაც ეს გამოყენების წესები შესაბამისი მითითებით მიიჩნევენ ამ წესების ნაწილად და რომლებიც არეგულირებენ მომხმარებელისა და მერჩანტის მიერ პლატფორმაზე წვდომისა და მისი გამოყენების საკითხებს, მათ შორის, დაკავშირებულს ნებისმიერ შინაარსთან, ფუნქციასთან და მომსახურებასთან, რომელიც შეთავაზებულია ვებ-გვერდზე;

1.1.4.  ვებ-გვერდი - ნიშნავს  danna.ge-ს, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომსახურების შეთავაზება;

1.1.5.  მომხმარებელი (მყიდველი) - იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სურს danna.ge-ს პლატფორმის საშუალებით შეიძინოს მერჩანტის პროდუქცია;

1.1.6.  მერჩანტი - იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სურს პლატფორმის საშუალებით მოახდინოს პროდუქციის რეალიზაცია;

1.1.8.  მომხმარებელი, მომხმარებლები - ნიშნავს danna.ge პლატფორმაზე რეგისტრირებულ მომხმარებელს ან/და მერჩანტს შესაბამისად, ცალ-ცალკე და ერთად;

1.1.9.  მხარეები - ნიშნავს დანნა -ს და  მის მომხმარებლებს;

1.1.10.  danna.ge პლატფორმა - danna.ge-ს მიერ ოპერირებადი პლატფორმა, რომელიც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს  danna-ს ვებ-გვერდს, ან/და danna.ge-სთვის ხელმისაწვდომ ყველა სხვა ალტერნატიულ არხს;

1.1.11.  ოპერაცია - მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშთან ან/და მომსახურებებთან დაკავშირებით  განხორციელებული ნებისმიერი ოპერაცია.

1.1.12.  უნივერსალური იდენტიფიკატორები - danna.ge-ს მიერ მომხმარებლისათვის მიწოდებული მონაცემების ერთობლიობა, რომელთა გამოყენებითაც იგი რეგისტრირდება იდენტიფიკაციის სისტემაში და შესაძლებლობა ეძლევა ისარგებლოს danna.ge-ს რიგი დისტანციური მომსახურებებით ან/და დისტანციური მომსახურების არხებით;

1.1.13.  წვდომის კოდ(ებ)ი - კოდები, პაროლები, მომხმარებლის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი, უნივერსალური იდენტიფიკატორები და/ან სხვა სახის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც danna.ge-მ შესაძლოა მიაწოდოს მომხმარებელს ან/და მერჩანტს სხვადასხვა მომსახურებასთან წვდომისათვის;

1.1.14.  ხელშეკრულება - მომხმარებლებსა და danna.ge-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს და მის დანართებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

1.2.  სადაც კონტექსტი ამის საშუალებას იძლევა, მხოლობითი რიცხვის აღმნიშვნელი სიტყვები ნიშნავს მრავლობითს დაპირიქით.

2. განცხადებები და გარანტიები

2.წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობით, მომხმარებელი/მერჩანტი ადასტურებს, რომ:

2.1.  მერჩანტი არის დამოუკიდებელი კონტრაქტორი და არ წარმოადგენს დანნა -ს დასაქმებულს, პარტნიორს ან/და აგენტს. დანნა არ არის პასუხისმგებელი მერჩანტის მიერ პლატფორმაზე სარეალიზაციოდ განთავსებული პროდუქციის ხარისხსა დამისი მახასიათებლების ფაქტობრივ შესაბამისობაზე danna-ს ვებ-გვერდზე (danna.ge) მითითებულ აღწერილობასთან.

2.2.  დანნა თავისუფლდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან, რომელიც შეიძლება მოჰყვეს მერჩანტის მიერ განთავსებული პროდუქციის რეალიზაციას, მათ შორის, ხელშეკრულებისა და გარანტიის პირობების დარღვევას, მოქმედ კანონმდებლობასა და რეგულაციებთან შეუსაბამობას და ა.შ.

2.3.  არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული იურიდიული პირი ან ფიზიკური პირი 18 ან მეტი წლისდა ამავდროულად არ არის ევროკავშირის მოქალაქე ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის რეზიდენტი პირი.

2.4.  გააჩნია სრული (შეუზღუდავი) ქმედუნარიანობა, არ იმყოფება ნარკოტიკული, ალკოჰოლური, ფსიქოტროპული ანტოქსიკური პრეპარატების ზემოქმედების ქვეშ, არ იმყოფება შეცდომის, თაღლითობის, ზეწოლის, მუქარისა ან ნებისმიერი მართლსაწინააღმდეგო ზემოქმედების ქვეშ და არ წარმოადგენს ძალადობის, მუქარის, მოტყუების, შეცდომაში შეყვანისა თუ სხვა აკრძალული მოქმედების ობიექტს danna.ge-ს ან ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან, სრულად აცნობიერებს საკუთარი ნების გამოვლენის შინაარსს, პირობების დებულებათა არსს და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს;

2.5.  მომხმარებელს აქვს სრული უფლებამოსილება (ან მიიღებს შესაბამის უფლებამოსილებას) იმისათვის, რომ ხელიმოაწეროს და შეასრულოს ამ პირობებით ან ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულებებითა და განაცხადებით გათვალისწინებული ვალდებულებები;

2.6.  გაეცნო პირობებს და ეს პირობები არის მისთვის მისაღები;

2.7.  მის მიერ წარმოდგენილი ყველა მონაცემი არის ზუსტი;

2.8.  მომხმარებელი არ არის ჩაბმული ან არ მონაწილეობს არცერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით (რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობას და იმ ქვეყნის კანონმდებლობას, რომლის მოქალაქეც არის მომხმარებელი) გათვალისწინებულ რაიმე სახის უკანონო საქმიანობაში (მათ შორის, ფულის გათეთრებაში, იარაღით ვაჭრობაში, ტერორიზმსა ან სხვა სახის უკანონო საქმიანობაში);

2.9.  პირადი ანგარიშის გახსნისას და ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდისათვის მისი საქმიანობა ან/და ქმედებაშესაბამისობაში არის/იქნება ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან.

2.10. მისი ქმედება არ არის/იქნება მიმართული danna.ge-ს ან/და ნებისმიერი მესამე პირის/მხარის მოტყუებისაკენ. აღნიშნული პრინციპის გათვალისწინებით ხელშეკრულების დასადებად ან მის საფუძველზე და შესასრულებლად, მის მიერ danna.ge-სთვის წარდგენილი დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია მისი წარმოდგენის მომენტისათვის ასევე არის/იქნება უტყუარი,ზუსტი და სრული;

2.11. იგი კეთილსინდისიერად, სრულად და ჯეროვნად შეასრულებს პირობებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

2.12. თანახმაა, პირადი ანგარიშის გახსნის შემდგომ, ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, danna.ge-მ მოიძიოს/გადაამოწმოს დადაამუშავოს მომხმარებლის მიერ მითითებული ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი, მათ შორის პერსონალურიინფორმაცია ან/და უნივერსალური იდენტიფიკატორები.

2.13. მომხმარებელი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს danna.ge-ს ყველა იმ გარემოებ(ებ)ის შესახებ, რომელიცშეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს მის აღნიშნულ განცხადებებთან ან/და გამოიწვიოს აღნიშნული გარანტიების დარღვევა;

2.14. danna.ge  ხელშეკრულებას დებს ამ პირობებში მოცემულ განცხადებებსა, გარანტიებსა და ვალდებულებებზედაყრდნობით და თვლის მათ ხელშეკრულების პირობებად. შესაბამისად, ხელშეკრულების დადების შემდეგ წინამდებარემუხლით გათვალისწინებული განცხადებების, გარანტიებისა და ვალდებულებების დარღვევა საკმარისი საფუძველია danna.ge-ს მიერ ხელშეკრულებით და პირობებით გათვალისწინებული ყველა ან ნებისმიერი მომსახურების გაწევაზეცალმხრივი უარის სათქმელად.

2.15. მომხმარებელსა და მერჩანტს შორის პლატფორმის საშუალებით შეთანხმების მიღწევისას იდება ხელშეკრულება(შემდგომში „ნასყიდობის ხელშეკრულება“), რომლის პირობები დამატებით მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს.  დანნა არ არის ნასყიდობის ხელშეკრულების მხარე. იგი მხოლოდ მხარდამჭერია მომხმარებელსა და მერჩანტს შორისპლატფორმის საშუალებით შეთანხმების მიღწევისა და მისი აღსრულების პროცესში, რაც გამორიცხავს მისპასუხისმგებლობას მომსახურების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებების დარღვევისას. შესაბამისად, დანნა არ არის პასუხისმგებელი:

2.15.1.  მერჩანტის პროდუქციის ხარისხსა და პლატფორმაზე განთავსებულ მონაცემებთან მისი მახასიათებლებისშესაბამისობაზე;

2.15.2.  მომხმარებელისა და მერჩანტის მიერ დანნასთვის მიწოდებული პირადი მონაცემების სიზუსტეზე;

2.15.3.  მომხმარებელსა და მერჩანტს შორის დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

2.15.4.  ნებართვის/ლიცენზიის/სერთიფიკატის არსებობაზე, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კონკრეტულიპროდუქციის რეალიზაციისთვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია მისი არსებობა;

2.15.5.  მერჩანტის ან/და მომხმარებელის მიერ მესამე პირებისთვის მიყენებულ ზიანზე.

2.16. მომხმარებელსა და მერჩანტს შორის რაიმე სახის გაუგებრობის/პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში, დანნა სრულადთავისუფლდება ნებისმიერი მოთხოვნისაგან, რომელიც მხარეებს შესაძლოა ერთმანეთის მიმართ წარმოეშვათ.

2.17    მომხმარებელი და მერჩანტი აცნობიერებენ და ადასტურებენ, რომ:

2.17.1  ვებ-გვერდის დიზაინზე, პროგრამული უზრუნველყოფის ნაკრებზე, ძირითად პროგრამულ კოდზე, პროგრამულიუზრუნველყოფასა და სხვა მასალაზე ვრცელდება საავტორო და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები დაშესაბამისად, ექვემდებარება დაცვას;

2.17.2   არ გამოიყენებენ რაიმე პროგრამუი უზრუნველყოფას, რომელიც აღჭურვილია ხელოვნური ინტელექტითმომსახურების გამოყენებასთან მიმართებაში;

2.17.3  დანნა - ს ვებ-გვერდის მომსახურება გარკვეულ შემთხვევებში მოიცავს მომხმარებლის დაკავშირებას მესამემხარეებთან, რომლებსაც შეუძლიათ საკუთარი პროდუქტის ან მომსახურების შემოთავაზება. დანნა არ იღებს არანაირვალდებულებას ან პასუხისმგებლობას ნამდვილობაზე ან გაყიდვისუნარიანობაზე ან სხვა იურიდიული ან საკუთრებისსტატუსის ნამდვილობაზე, ან პროდუქციის ან მომსახურების რაიმე მახასიათებლებზე, რომელიც შემოთავაზებულიათქვენთვის. იქ, სადაც გთავაზობთ მესამე მხარის პროდუქციასა და მომსახურებაზე წვდომას, ან ჰიპერბმულებს ვებგვერდებზე, ამას ვაკეთებთ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, იმის გათვალისწინებით, რომ მსგავსი ინფორმაცია ან საკითხები შეიძლებაგამოსადეგი იყოს ჩვენი ვებ-გვერდის მომხმარებელთათვის. ასეთი ბმულები არ წარმოადგენს მესამე მხარის მიერ ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული მოსაზრებების, იდეების, პროდუქტების, ინფორმაციის ან სერვისების დადასტურებას ანპასუხისმგებლობას, ან რაიმე სხვა ვებ-გვერდებზე, რომლებიც დაკავშირებულია და ჩვენ პირდაპირ/აშკარად ვაცხადებთასეთი მოწონების ან წარმომადგენლობის შესახებ. თქვენ იყენებთ მესამე მხარის ინფორმაციას ან /და ბმულს თქვენი რისკითდა ჩვენ არ ვიღებთ (ვადასტურებთ) პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას ამ მესამე მხარის ინფორმაციის ან / და საიტებისშინაარსის, გამოყენების ან ხელმისაწვდომობის შესახებ. ჩვენ არ ვადასტურებთ ასეთი მესამე მხარის მონაცემებს ანინფორმაციის შინაარსს ან სიზუსტეს და არც იმის გარანტიას ვიძლევით, რომ ასეთი შინაარსი თავისუფალია საავტორო, სასაქონლო ნიშნის ან მესამე მხარის სხვა უფლებების დარღვევისაგან ან ასეთი მონაცემების შინაარსი თავისუფალიავირუსების ან სხვა მავნებლობისგან. შესაბამისად, ჩვენ არ ვიძლევით არავითარ გარანტიას ან წარმომადგენლობას და არგვეკისრება პასუხისმგებლობა ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ მოწოდებული ნებისმიერი ელექტრონული ინფორმაციისშესახებ (მის შინაარსზე), მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი ელექტრონული შინაარსის სიზუსტის, საგნის, ხარისხის ანდროულობის თაობაზე.

3. მომხმარებლის ანგარიშის გახსნა და გამოყენება

3.1.  მომხმარებელის და მერჩანტის danna.ge-ს მომსახურებებით სარგებლობის წესი:

3.1.1. Danna.ge-ს მომსახურებით მომხმარებელის მიერ სარგებლობისათვის:

 • მომხმარებელი რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე Danna.ge;

 • რეგისტრაციისთვის მომხმარებელი უთითებს სახელს, გვარს, ელ.ფოსტას და პაროლს, რომელიც იცის მხოლოდ მანდა სისტემა არ ინახავს მას ღია სახით, არამედ ინახავს მის ჰეშირებულ ვერსიას, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომიარავისთვის გარდა მეპატრონისა.

 • რეგისტრაციის დასასრულებლად მომხმარებელმა უნდა მონიშნოს ველი, რომ ეთანხმება Danna.ge-სკონფიდენციალურობის პოლიტიკას და მომსახურების პირობებს;

 • რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ მომხმარებელი ვებ გვერდზე ირჩევს მისთვის სასურველ პროდუქტს ანპროდუქტებს და ამატებს მათ კალათაში მათი ყიდვის მიზნით.

 • ყიდვის დასრულებისთვის მომხმარებელი ყიდვის გვერდზე ავსებს დამატებით ინფორმაციას: პირადი ნომერი, მობილურის ნომერი, ფაქტიური მისამართი, ირჩევს მისთვის სასურველ მიტანის და გადახდის მეთოდებს და ასრულებს ყიდვის პროცედურას.

 • თუ მომხმარებელს უჩნდება დამატებითი კითხვა danna.ge-ს მომსახურების პირობებთან ან მისთვის საინტერესო პროდუქტთან დაკავშირებით იგი უკავშირდება მხარდაჭერის ჯგუფს ტელეფონის ნომერზე : 0322 00 01 01 ანელ.ფოსტაზე: support@danna.ge

 • მერჩანტი რეგისტრირდება ვებ-გვერდზე Danna.ge;

 • რეგისტრაციისთვის მერჩანტი უთითებს: მერჩანტის მაღაზიის დასახელებას, საიდენტიფიკაციო კოდს, იურიდიულმისამართს, ფაქტიურ მისამართს, ტელეფონის ნომერს, ელ-ფოსტის მისამართს, პაროლი (5.2 პუნქტის შესაბამისად), საკონტაქტო პირს, საკონტაქტო პირის პოზიციას, საკონტაქტო პირის მობილურის ნომერს, საკონტაქტო პირის ელ-ფოსტას, ასევე უნდა მონიშნოს დანნა- ს შესახებ ინფორმაცია (არის თუ არა დღგ-ს გადამხდელი და გააჩნია თუ არადღგ-თი დაუბეგრავი საქონელი) და პროდუქციის კატეგორიები, რომლის რეალიზაციაც ახორციელებს;

 • რეგისტრაციის დასასრულებლად მერჩანტმა უნდა მონიშნოს ველი, რომ ეთანხმება Danna.ge-სკონფიდენციალურობის პოლიტიკას და წინამდებარე წესებს და პირობებს;

 • თუ მომხმარებელს უჩნდება დამატებითი კითხვა danna.ge-ს მომსახურების პირობებთან ან მისთვის საინტერესოპროდუქტთან დაკავშირებით იგი უკავშირდება მხარდაჭერის ჯგუფს ტელეფონის ნომერზე : 0322 00 01 01 ანელ.ფოსტაზე: support@danna.ge

3.1.2. Danna.ge-ს მომსახურებით მერჩანტის მიერ სარგებლობისთვის:

3.2.  მომხმარებელი ვალდებულია ყოველთვის უსაფრთხოდ შეინახოს მისი პირადი ანგარიშის წვდომის კოდები დაარასდროს გაუმჟღავნოს ისინი მესამე პირებს.

3.3.  მომხმარებელი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას მისი ანგარიშით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე. იმშემთხვევაში, თუ პირი სხვისი სახელითა და მითითებით ახორციელებს წვდომას მომხმარებლის ანგარიშზე,  იგულისხმება, რომ მას გააჩნია საკმარისი უფლებამოსილება, მომხმარებელს დააკისროს განსაზღვრული ვალდებულებები. დანნა სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას მესამე პირის მიერ მომხმარებლის ანგარიშზე წვდომისას დამდგარ ზიანზე.

3.4.  მომხმარებელი ვალდებულია შეცვალოს მისი პაროლი და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს danna.ge-ს მომხმარებელთამომსახურების ცენტრს, იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს გააჩნია საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მის პირად ანგარიშზეშესასვლელი ინფორმაცია, პაროლი ან უსაფრთხოების სხვა წვდომის კოდ(ებ)ი ან საშუალებები იქნა მოპარული, დაკარგული, უკანონოდ მითვისებული, უნებართვოდ გამოყენებული ან სხვაგვარად მითვისებული.  აღნიშნულივალდებულების შეუსრულებლობა საფრთხეს შეუქმნის როგორც მომხმარებლის პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას, ასევეგამოიწვევს მის პასუხისმგებლობას ნებისმიერ დანაკარგთან/ზარალთან დაკავშირებით.

3.5.  პირადი ანგარიშის გახსნით, მომხმარებელი აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ მის მიერ პირადი ანგარიშის გახსნითარ არღვევს არანაირ კანონს ან რეგულაციას. იგი ვალდებულია დაიცვას danna.ge-ს ინტერესები და აუნაზღაუროს danna.ge-ს ყველა ზიანი, რომელიც მას მიადგა მომხმარებლის მიერ წინამდებარე პუნქტით გათვალისწინებულიმოთხოვნების დარღვევის შედეგად;

3.6.  მომხმარებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს მის პირად ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის სიზუსტე და მისიგანახლება. danna.ge არ იქნება პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობითგამოწვეულ არანაირ ზიანზე. danna.ge უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მომხმარებლისგან ინფორმაციისსისწორის დადასტურება ან დოკუმენტების ან სხვაგვარი მტკიცებულების წარმოდგენა;

4. იდენტიფიკაციის სისტემაში რეგისტრირებული უნივერსალური იდენტიფიკატორები 

4.1.  მომხმარებლის სახელი – დისტანციური მომსახურების მისაღებად, ავტორიზაციის განხორციელებისათვის საჭირო,ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემის მიერ ავტომატურ რეჟიმში განსაზღვრული ერთ-ერთი პარამეტრი, რომელიცუნიკალურია;

4.2.  პაროლი – ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურების მისაღებად ავტორიზაციის განხორციელებისათვის საჭიროერთ-ერთი პარამეტრი, რომელსაც მომხმარებელი თვითონ განსაზღვრავს ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემაშირეგისტრაციისთანავე, danna.ge-ს მიერ შერჩეული დისტანციური მომსახურების არხ(ებ)ის ან კომუნიკაციის სხვა არხისსაშუალებით.  პაროლი ექვემდებარება შემდგომ განახლებას/ცვლილებას მომხმარებლის სურვილისამებრ.

4.3.  მობილური ტელეფონის ნომერი – ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მომხმარებელი იღებს ცენტრალიზებულიდისტანციური მომსახურებით განსაზღვრული ოპერაციების წარმოებისთვის საჭირო ერთჯერად წვდომის კოდებსა დაერთჯერად პაროლებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

4.4.  მომხმარებლის პირადი ნომერი/ საიდენტიფიკაციო ნომერი;

4.5.  მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართი - ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელზეც მომხმარებელი/ მერჩანტი იღებს ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებით განსაზღვრული ოპერაციების წარმოებისთვის საჭიროწვდომის კოდებსა და პაროლებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებისმისაღებად მომხმარებელს/ მერჩანტს შესაძლოა განესაზღვროს ავტორიზაციის განხორციელების ვალდებულება მარტივი(სახელისა და პაროლის გამოყენება) ან რთული (სახელის, პაროლისა და ერთჯერადი კოდის გამოყენება) ავტორიზაციისმეთოდით. ავტორიზაციის მეთოდი ყოველი შესაბამისი დისტანციური მომსახურების არხ(ებ)ის/მომსახურებებითსარგებლობისათვის ასევე რეგისტრირდება ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემაში.

4.6.  მომსახურების გაუმჯობესებისა ან/და უსაფრთხოების მიზნებისთვის დანნამ შესაძლებელია განსაზღვროს დამატებითი ანგანსხვავებული მომხმარებლის იდენტიფიკატორები.

5. ავტორიზაცია

5.1.  ანგარიშის რეგისტრაციისა და ვერიფიკაციის შემდეგ, ვებ-გვერდის გამოყენების მიზნით მომხმარებელი გადისავტორიზაციას.

5.2.  ავტორიზაცია  ხორციელდება მომხმარებლის უნივერსალური იდენტიფიკატორების საშუალებით.

6. კლიენტის მიერ სასურველი პროდუქტის შერჩევა, შეკვეთის განთავსება და მიღება:

6.1.  ავტორიზაციის მომხმარებელი ვებ-გვერდის საშუალებით გადადის მთავარ გვერდზე, საიდანაც მას შეუძლია სხვადასხვაინფორმაციაზე წვდომა განთავსებული ნავიგაციის ღილაკების მეშვეობით.

6.2.  ნავიგაციის ღილაკების საშუალებით მომხმარებელი ირჩევს მისთვის სასურველი პროდუქციის კატეგორიას, რისშემდეგაც მას საშუალება ეძლევა მოახდინოს მონაცემთა ფილტრაცია სასურველი საფასო კატეგორიის, მერჩანტის,  პროდუქტის მახასიათებლების ან/და სხვა შეთავაზებული მონაცემის მიხედვით.

6.3.  მომხმარებელი  „დასტურის“ ღილაკის მონიშვნით ირჩევს და ათავსებს მისთვის სასურველ პროდუქტს საკუთარკალათაში.

6.4.  პროდუქტის კალათაში განთავსების შემდეგ მომხმარებელი გადამისამართდება ანგარიშსწორების გვერდზე, სადაცპროდუქტის ღირებულებას შესაძლოა დაემატოს სხვადასხვა სერვისის მომსახურების საფასური.

6.5.  მომხმარებელი danna.ge პლატფორმის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარგანსაზღვრული მიტანის სერვისის წესების მიხედვით.

6.6.  მომხმარებელს უფლება აქვს ისარგებლოს შეძენილი ნივთის დაბრუნების უფლებით, თანდართული დაბრუნების პოლიტიკის მიხედვით.

6.7. მომხმარებლის მიერ danna.ge პლატფორმის საშუალებით არჩეული ნივთი შეძენილად ითვლება და მომხმარებელს ნივთზე საკუთრების უფლება გადაეცემა მას შემდეგ, რაც ეს ნივთი კომპანიის მიერ მომხმარებელს ან მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ პირს, მომხმარებლის მიერ მითითებულ მიტანის ადგლას ჩაბარდება.

6.8. კომპანია უფლებამოსილია, ცალმხრივად, თავისი შეხედულებისამებრ მოახდინოს მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციის/შეკვეთის გაუქმება.

6.9. თუ კომპანია გააუქმებს მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციას/შეკვეთას, კომპანია ვალდებულია  მომხმარებელს, იმავე ანგარიშზე და იმავე ოდენობით დაუბრუნოს თანხა, რაც მომხმარებელმა გადაიხადა კომპანიის მიერ ტრანზაქციის/შეკვეთის გაუქმებამდე.

7. ურთიერთობა კომპანიასა და მერჩანტს შორის:

7.1.  მერჩანტსა და დანნა-ს შორის ურთიერთობა, მათ შორის ანგარიშსწორების წესი რეგულირდება წინამდებარე მუხლისპირობებისა და მერჩანტსა და დანნა-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

7.2.  danna.ge ვებ-გვერდზე რეგისტრაციით მერჩანტი ადასტურებს, რომ ეთანხმება წინამდებარე პირობებსა დაკონფიდენციალურობის და უსაფრთხოების პირობებს.

8. Danna.ge-სა და მომხმარებელს შორის ანგარიშსწორება:

8.1.  მომხმარებელს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს საკრედიტო ბარათით, რაც მოიცავს წინამდებარე წესებსადა პირობებზე თანხმობას.

8.2.  საკრედიტო ბარათით გადახდისას გადარიცხვის მიმღები არის დანნა, რომელიც შემდგომ გზავნის მიღებულ თანხას/გადარიცხვას მერჩანტთან.

8.3.  საკრედიტო ბარათით გადახდის განხორციელებისას danna.ge-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასური ემატებაპროდუქტის ღირებულებას.

8.4.  დანნა მომხმარებლებს საკრედიტო ბარათით გადახდისას წარმოქმნილი პრობლემის გადაჭრაში მხარდაჭერას გაუწევსმომხმარებელთა მომსახურების ცენტრის მეშვეობით.

8.5.  საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორებისას დანნა მოქმედებს, როგორც მერჩანტის ფინანსური აგენტი. მომხმარებელისვალდებულება მერჩანტის წინაშე შესრულებულად ჩაითვლება იმ მომენტიდან, როცა მომხმარებლის მიერ კონკრეტულიპროდუქციის ღირებულება და მასზე დარიცხული საკომისიო სრულად აისახება დანნა-ს შესაბამის საბანკო ანგარიშზე.

8.6.  დანნა მომხმარებელის მიერ გადახდილ პროდუქტის ღირებულებას მერჩანტის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხავს მხოლოდმომხმარებელის მიერ პროდუქტისა და მასზე დარიცხული საკომისიოს დანნა-ს ანგარიშზე სრულად და ჯეროვნად ასახვისშემდეგ.

8.7.  მომხმარებელი Danna.ge-სთან ანგარიშსწორებას ახდენს გადახდის შემდეგი მეთოდებით:

 • VISA ან MASTERCARD ბარათით საიტზე www.danna.ge

 • ონლაინ განვადებით.

 • ნაღდი ანგარიშსწორებით კურიერთან.

9. საგარანტიო პირობები:

9.1. მხარეები თანხმდებიან, რომ კონკრეტულ პროდუქტზე საგარანტიო პირობების გავრცელება და მისი მოქმედების ვადაწარმოადგენს სრულად  მერჩანტის პრეროგატივას და დანნა-ს არ შეიძლება დაეკისროს რაიმე სახის პასუხისმგებლობასაგარანტიო პირობების არარსებობის/ საგარანტიო პერიოდში პროდუქტთან დაკავშირებული რაიმე ნაკლის/ შეუსაბამობისგამოსწორებაზე უარის თქმის გამო.

9.2. საგარანტიო პირობების არსებობისას, მომხმარებელის მიერ საგარანტიო ვადის განმავლობაში პრეტენზიაწარედგინება უშუალოდ მერჩანტს. დანნასგან დამოუკიდებლად.

9.3. საგარანტიო პირობების თაობაზე დამატებით შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ:

10. პირადი ანგარიშის დახურვა და სარგებლობის შეზღუდვა:

10.1. danna.ge უფლებამოსილია მომხმარებელს ცალმხრივად, ელექტრონული ფოსტაზე გაგზავნილი შეტყობინებისსაშუალებით, შეუწყვიტოს ან შეუზღუდოს უფლება, ისარგებლოს პლატფორმით, თუ მიიჩნევს, რომ დაირღვა წინამდებარეწესებისა და პირობების მოთხოვნები. აღნიშნულ შემთხვევაში ანგარიშის დახურვა  ან სარგებლობის შეზღუდვა ხდება ამმუხლით განსაზღვრული შეტყობინების ჩაბარების მომენტიდან;

10.2. იმ შემთხვევაში, თუ დანნა 11.1 მუხლით განსაზღვრული მიზეზით დახურავს ანგარიშს ან შეზღუდავს მის გამოყენებას, მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი თავისი ან სხვისი სახელით შექმნას ახალი ანგარიში.

10.3. მომხმარებელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს danna.ge პლატფორმის გამოყენება, რაც არ იწვევსწინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებული კონფიდენციალურობის ვალდებულების შეწყვეტას.

11. აკრძალული ოპერაციები და მერჩანტის დამატებითი გარანტიები:

11.1. danna.ge პლატფორმის საშუალებით მკაცრად აკრძალულია შემდეგი პროდუქციის შეძენა ან/და გაყიდვა:

 • ნარკოტიკული საშუალებები ან მასთან დაკავშირებული ატრიბუტები;

 • ცეცხლსასროლი იარაღი ან საბრძოლო მასალა;

 • საკაბელო და სატელიტური ტელევიზიების სიგნალის ჩამხშობი მოწყობილობები;

 • პორნოგრაფიული მასალა;

 • მთავრობის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები და ლიცენზიები, ასევე რეპროდუქცია და ინოვაციის ნიმუშები;

 • არალიცენზირებულ ლატარიასა და აზარტულ თამაშობებთან დაკავშირებული მომსახურება;

 • მრავალდონიანი მარკეტინგული, პირამიდის სტილის სავაჭრო ან Ponzi სქემები, მატრიცა პროგრამები ან სხვა სწრაფიგამდიდრების სქემები ან მაღალშემოსავლიანი საინვესტიციო პროგრამები;

 • საქონელი ან მომსახურება, რომელიც არღვევს მესამე პირთა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, რომელიცშეზღუდვის გარეშე მოიცავს ელექტრონული სახის გადმოსაწერი პროგრამებით არაკანონიერ სარგებლობას;

 • danna.ge უფლებას იტოვებს, საკუთარი დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, გაზარდოს ან შეამციროსაღნიშნული აკრძალული ოპერაციების კატეგორიები;

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი განახორციელებს, ან შეეცდება განახორციელოს ოპერაცია ამ მუხლში მითითებულიამკრძალავი დებულებების დარღვევით, danna.ge უფლებას იტოვებს:

 • შეწყვიტოს ან შეაჩეროს მომხმარებელის პირადი ანგარიშის ოპერაცია; ან/და

 • აცნობოს სამართალდამცავ ორგანოებს განხორციელებული ოპერაციის შესახებ; ან/და

 • მოითხოვოს მომხმარებელისგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;

11.3.  მერჩანტი აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ:

 • ფლობს ყველა ლიცენზიას, ნებართვას, სერთიფიკატს, პასუხისმგებლობის დაზღვევას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სხვა დოკუმენტაციას, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილია კონკრეტული პროდუქტისრეალიზაციისათვის;

 • პროდუქტის რეალიზაციისას დაიცავს მოქმედი კანონმდებლობისა და პროფესიული ეთიკის შესაბამის ნორმებს;

 • danna.ge-ს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს დაიცავს უსაფრთხოდ და კონფიდენციალურად.

12. Danna.ge-ს პასუხისმგებლობის შეზღუდვა:

12.1  თქვენ თანხმდებით, რომ თავისუფალი ხართ არჩევანში ისარგებლოთ თუ არა დანნა-ს ვებ-გვერდითა და მომსახურებითდა ამას აკეთებთ თქვენი შეხედულებით, დისკრეციითა და რისკით.

12.2 დანნა უზრუნველყოფს თქვენს წვდომას ვებ-გვერდზე და მომსახურების გაწევას წინამდებარე წესებისა და პირობებისშესაბამისად. დანნა არავითარ სხვა დაპირებასა და გარანტიას არ იძლევა მომსახურებასთან ან რაიმე პროდუქტთან ანსერვისთან დაკავშირებით, რომელიც შეადგენს მომსახურების ნაწილს, შესაბამისად, გამოირიცხება (კანონით დადგენილფარგლებში) დანნა-ს პასუხისმგებლობა აღნიშნულთან დაკავშირებით (მათ შორის, ნაგულისხმევი გარანტიები, დამაკმაყოფილებელ ხარისხი ან/და თქვენს მიზნებთან შესაბამისობა) კერძოდ, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ვებ-გვერდი ან/და მომსახურება იქნება მუდმივად ხელმისაწვდომი ან არ ექნება პროგრამული შეცდომები, ვირუსები ან სხვაშეცდომები.

12.3  დანნა არ არის პასუხისმგებელი თქვენს ან ნებისმიერი პირის წინაშე სახელშეკრულებო, გაუფრთხილებელი, დელიქტური ან სხვა სახით, ნებისმიერი დანაკარგისა და ზიანისთვის, რომელიც წარმოიშვა, ან რაიმე ფორმითდაკავშირებული არის, თქვენს ან ნებისმიერ მესამე პირის მიერ მომსახურების გამოყენებასთან, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ზიანი ბიზნესის დაკარგვისთვის, მოგების დაკარგვისთვის (მათ შორის მოსალოდნელიმოგების დაკარგვის ან მიუღებლობისთვის) ბიზნეს საქმიანობის შეწყვეტისთვის, ან სხვა ფულადი ან არსებითი/ნივთობრივიდანაკარგისთვის.

12.4 დანნა არ არის პასუხისმგებელი თქვენს ან ნებისმიერი პირის წინაშე, სახელშეკრულებო, გაუფრთხილებელი, დელიქტური ან სხვა სახით, დანაკარგისა და ზიანისთვის რომელიც წარმოიშვა, ან რაიმე ფორმით დაკავშირებული არის, თქვენს მიერ საიტზე არსებული ნებისმიერი ბმულის გამოყენებასთან. დანნა არ არის პასუხისმგებელი ინტერნეტ ვებგვერდისბმულის შინაარსზე, რომელზეც გადამისამართდებით ვებ-გვერდიდან ან მისი მომსახურებიდან.

12.5 თქვენ ადასტურებთ, რომ დანნა არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენს ან მესამე პირის წინაშე რაიმე ცვლილების, ვებ-გვერდზე წვდომის შეზღუდვის ან შეწყვეტის შემთხვევაში.

12.6 თქვენ ეთანხმებით, რომ იმ შემთხვევაში, თუ დანნა-ს ვებ-გვერდი არ იმუშავებს გამართულად, ოპერაციის, ტრანზაქციის ანტრანსმისიის შეფერხების ან შეწყვეტის, მონაცემების ან კონტაქტის ან ხაზების დაკარგვის ან დაზიანების, მესამე პირთა მიერსაიტის ან მისი შემადგენლობის მესამე პირთა მიერ უკანონო გამოყენების, ან ნებისმიერ ჩვენს კონტროლს მიღმა არსებულიგარემოების შემთხვევაში:

12.7 დანნა არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი დანაკარგისთვის, მათ შორის მოგების დაკარგვისთვის, რომელიც გამოიწვიაზემოაღნიშნულმა, და ასეთი დანაკარგი არ ანაზღაურდება;

12.8 თუ რაიმე ასეთი შეცდომა გამოიწვევს თქვენი მოგების ან თქვენთვის გადასახდელი მოგების გაზრდას, თქვენ არ გაქვთუფლება მიიღოთ ასეთი მოგება. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოთ დანნა-ს ასეთი შეცდომის შესახებ და დაუბრუნოთ დანნა-ს ასეთი შეცდომის შედეგად თქვენს ანგარიშზე ჩარიცხული ყველანაირი მოგება (დანნა-ს  მითითების შესაბამისად) ან დანნა-მ შესაძლოა, თავისი შეხედულებისამებრ, ჩამოგაჭრათ თქვენი ანგარიშიდან აღნიშნული მოგების ოდენობითი თანხა.

12.9 დანნა პასუხისმგებელია:

12.9.1 მომხმარებლის წინაშე პირად ანგარიშზე ოპერაციების წარმოების სისწორესა და დროულობაზე წინამდებარეპირობებით განსაზღვრული წესებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

12.9.2. პირად ანგარიშზე წარმოებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, გარდაკანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

12.10 დანნა არ აგებს პასუხს:

12.10.1.  პროდუქტის ხარისხზე;

12.10.2.   საგარანტიო პირობების არსებობისას, საგარანტიო ვადაში მერჩანტის მიერ ასეთი პირობებით ნაკისრივალდებულების შეუსრულებლობასა ან/და არაჯეროვან შესრულებაზე;

12.10.3.  ნაკლის მქონე პროდუქტის რეალიზაციის შედეგად დამდგარი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზიანისთვის, რაცშეზღუდვის გარეშე მოიცავს მიუღებელ შემოსავალს, ბიზნესის დანაკარგს და რეპუტაციისათვის მიყენებულ ზიანს.

12.10.4.  დანნა   არ იღებს პასუხისმგებლობას არანაირი ოპერაციის, ვალდებულების, ან გადასახდელის განსაზღვრასა დაგადახდაზე, რომელიც გამომდინარეობს მომხმარებელსა და მერჩანტს შორის არსებული გარიგებიდან;

12.10.5. მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციის ნებისმიერი მიზეზით გაუქმებისას დამდგარი პირდაპირი ანარაპირდაპირი ზიანისთვის.

12.11. წინამდებარე პირობებით განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევა იწვევს წინამდებარე პირობებით დასაქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას; მხარეები იღებენ ვალდებულებასაუნაზღაურონ ერთმანეთს მათ მიერ პირობების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისშედეგად მიყენებული ზიანი (ზარალი) კანონმდებლობით ან/და პირობებით დადგენილი წესით;

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და შეწყვეტა:

13.1. წინამდებარე წესების და პირობების ძალაში შესვლის შემდგომ ძალაში რჩება მომხმარებლის რეგისტრაციისგაუქმებამდე.

13.2. მომხმარებელის მიერ ამ პირობებით და მის მიერ პროდუქტის შეძენისას, პროდუქტის საფასურის სრულად დაჯეროვნად danna.ge-სთვის გადახდა წარმოადგენს მისი ფულადი ვალდებულების შესრულებას. ფულადი ვალდებულებისშესრულება არ იწვევს წინამდებარე წესების და პირობების  შეწყვეტას;

14. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი:

14.1. წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

14.2. მხარეთა მიერ, პირობების შესრულების ადგილად მიჩნეულია საქართველო;

14.3. ამ პირობებთან ან მის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან უთანხმოება გადაწყდება მხარეებსშორის მოლაპარაკების გზით;

14.4. თუ მხარეები 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ მოლაპარაკების გზით, ისინი უპირობოდ თანახმა არიან სურვილის შემთხვევაში მიმართონ მათთვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულდავის გადაწყვეტის სხვა საშუალებებს.

15. წინამდებარე პირობებში ცვლილებების შეტანა:

15.1. წინამდებარე პირობები შესაძლებელია დაექვემდებაროს ცვლილებებს. ცვლილებები განხორციელებულ იქნება danna.ge-ს მხრიდან მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, თუმცა, პირობებში არსებითი ცვლილებისგანხორციელების შემთხვევაში, მომხმარებელმა მომსახურების შეუფერხებლად მიღების გასაგრძელებლად ხელმეორედუნდა განაცხადოს მათზე თანხმობა. პირობების ყოველი არსებითი ცვლილებისას მომხმარებელს ექნება შესაძლებლობაგანაცხადოს თანხმობა danna.ge ნებისმიერი არხით სარგებლობისას.

16. ერთიანი ხელშეკრულება:

16.1. წინამდებარე წესები და პირობები, მასთან დაკავშირებულ სხვა ხელშეკრულებებთან ერთად წამოადგენს ერთიან დამთლიან შეთანხმებას ვებ-გვერდთან ან/და სერვისებთან დაკავშირებით და ანაცვლებს ვებ-გვერდთან ან/და სერვისებთანდაკავშირებულ ყველა წინარე და პარალელურ რეჟიმში განხორციელებულ კომუნიკაციას, აღქმას, ასევე წერილობით ანზეპირ განცხადებებსა და გარანტიებს.

17. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:

17.1. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ჩვენს ვებ-გვერდზე - danna.ge-ზე შესვლით დავებ-გვერდით სარგებლობით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის და ჩვენივებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას.

17.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ეხება პერსონალურ მონაცემებზე არასანქცირებულ წვდომასთან დაკავშირებით danna.ge-ს არსებულ დაცვის მექანიზმებს, რომელთა საშუალებითაც danna.ge უზრუნველყოფს თქვენი პერსონალურიმონაცემების დაცვას.

18. ნივთის შეძენა და მიღების წესი:

18.1. მომხმარებელი danna.ge-ს პლატფორმის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის მიღებას შეძლებს წინასწარგანსაზღვრული მიტანის სერვისის წესების მიხედვით.

18.2. შეძენილი პროდუქტის მიმღები/ჩამბარებელი შეიძლება იყოს:

 • თავად შემძენი (მომხმარებელი) პირადად;

 • მომხმარებელის მიერ მითითებული ნებისმიერი სხვა პირი.

18.3. თუ მომხმარებელი არ იბარებს შეძენილ პროდუქტს პირადად და სურს, რომ მის ნაცვლად ჩაიბაროს სხვა პირმა, ასეთშემთხვევაში, მან danna-ს უნდა მიაწოდოს ჩამბარებლის პირადი მონაცემები, კერძოდ, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი დამისამართი, რათა danna-მ მოახდინოს ჩამბარებლის სწორად იდენტიფიცირება და პროდუქტის ჩაბარება.

18.4. წინამდებარე პუნქტში აღწერილი წესი მოქმედებს მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით (ბარათით) შეძენილიპროდუქტის მიმართ.

18.5. მომხმარებელის მიერ პროდუქტის ნაღდი ანგარიშსწორებით შეძენის შემთხვევაში, შეძენილი პროდუქტის ჩაბარება danna-ს მიერ ხდება მხოლოდ მომხმარებელზე ან მომხმარებელის მიერ მითითებულ სრულწლოვან პირზე წინამდებარეწესების გათვალისწინებით.

18.6. მომხმარებელის მიერ პროდუქტის განვადებით შეძენის შემთხვევაში, შეძენილი პროდუქტის ჩაბარება danna-ს მიერხდება მხოლოდ მომხმარებელზე

18.7 danna.ge  უფლებას იტოვოს ნებისმიერ დროს გააუქმოს მომხმარებლის მიერ განხორციელებული შეკვეთა.

19. ნივთის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკა

19.1. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ danna-ს ნივთის დაბრუნების პოლიტიკას. ჩვენს ვებ-გვერდზე - danna.ge-ზე შესვლითდა ვებ-გვერდით სარგებლობით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით ნივთის დაბრუნების/შეცვლისპოლიტიკას და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას.

19.2. ნივთის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკა ეხება თქვენს მიერ შეძენილი ნივთის დაბრუნების ან შეცვლის სურვილისშემთხვევაში ნივთის დაბრუნების/შეცვლის წესებსა და პირობებს.

20. გარდამავალი დებულებები:

20.1. წინამდებარე პირობებში აღნიშნული სათაურები გამოიყენება მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და არ აქვს ზეგავლენაპირობების განმარტებასა და ინტერპრეტაციაზე;

20.2. მოთხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია danna.ge-ს მიაწოდოს ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია დაასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც danna.ge  მოითხოვს ან განსაზღვრულიასაქართველოს კანონმდებლობით;

20.3. თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე პუნქტი ან მისი ნაწილი რაიმე მიზე ზით იქნა გაუქმებული, ბათილად ცნობილი ანშეწყვეტილი, აღნიშნული პუნქტი ან მისი ნაწილი აღარ იქნება გამოყენებული, რაც არ იქონიებს გავლენას პირობებისდანარჩენი პუნქტების ნამდვილობაზე;

20.4. danna.ge უფლება აქვს ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილებები ამ პირობების ტექსტში და აღნიშნულის შესახებ აცნობოსმომხმარებელს danna.ge-ს საინფორმაციო საშუალებების, მათ შორის ვებ-გვერდის, danna.ge-ს ხელმისაწვდომი ნებისმიერისხვა არხის ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით;

20.5. მომხმარებელი,  danna.ge-სთან წერილობითი თანხმობის გარეშე, არ არის უფლებამოსილი ამ პირობებიდანგამომდინარე უფლებები და მოთხოვნები გადასცეს ან ვალდებულებები გადააკისროს სხვა პირს;

20.6. მხარეთა შეთანხმებით წინამდებარე პირობების შესრულების ადგილად მიჩნეულია danna.ge-ს იურიდიული მისამართი;

20.7. იმ შემთხვევებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული პირობებით, მხარეები იხელმძღვანელებენკანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმებით ან/და დამატებით შეთანხმებულიპირობებით;  

21. თიბისი ბიზნესისთვის წესები და პირობები

პროექტში მონაწილეობის წესები და პირობები:

 • პროექტში მონაწილეობა წარმოადგენს თქვენს თავისუფალ ნებას და არ არის დაკავშირებული რაიმე სახისვალდებულებასთან.

 • თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული იურიდიული პირი ანფიზიკური პირი 18 ან მეტი წლის და ამავდროულად არ არის ევროკავშირის მოქალაქე ან ევროკავშირის წევრიქვეყნის რეზიდენტი პირი.

 • კომპანიის მხარდასაჭერად საჭიროა აირჩიოთ თქვენი „რჩეული“ კომპანია, აირჩიოთ ჩასარიცხი თანხის სასურველიოდენობა და დააჭიროთ „მხარდაჭერა“-ს.

 • დახმარების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტა - ლარში.

 • დონაციის შემდეგ, სმს-ის სახით მიიღებთ ვაუჩერს თქვენს მიერ გადარიცხული თანხის ოდენობით.

 • თქვენს მიერ გადარიცხული თანხა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

ვაუჩერის გამოყენების პირობები:

 • პროექტის ფარგლებში მიღებული ვაუჩერის გამოყენება შეგიძლიათ იმ კომპანიაში („რჩეული“ კომპანია), რომელსაცთქვენ დაეხმარებით.

 • თქვენი „რჩეული“ კომპანიის ვაუჩერით მომსახურების/პროდუქტის მიღება შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ, რაცთქვენი „რჩეული“ კომპანია აღადგენს ფუნქციონირებას. ხოლო, კომპანიის საქმიანობის აღდგენის შეუძლებლობისშემთხვევაში, თქვენი „რჩეული“ კომპანია თავისუფლდება ვაუჩერის განაღდების ვალდებულებისაგან.

 • ვაუჩერი გაიცემა 2 წლის ვადით.

 • ვაუჩერის განაღდებაზე და შესაბამისი მომსახურების/პროდუქტის გაცემაზე პასუხისმგებელია მხოლოდ მომსახურების/პროდუქტის გამცემი კომპანია ( „რჩეული“ კომპანია).

 • ვაუჩერის დაკავშირებულ ნებისმიერი სახის საკითხზე ან/და პრეტენზიაზე პასუხისმგებელია მხოლოდ მომსახურების/პროდუქტის გამცემი კომპანია ( „რჩეული“ კომპანია).

 • დანნა არ არის პასუხისმგებელი თუ, თქვენი „რჩეული“ კომპანია არ მოახდენს თქვენი ვაუჩერის განაღდებას ან/დათქვენთვის შესაბამისი მომსახურების/პროდუქტის მოწოდებას.

 • შპს დანნა  არ არის პასუხისმგებელი თქვენს ვაუჩერთან დაკავშირებულ არცერთ საკითხზე/პრეტენზიაზე/დავაზე.


× Facebook Instagram Printerest Youtube Contact About us